Smith Corona Antika DaktiloSmith Corona Antika Daktilo

 Smith Corona Antika Daktilo A klavye 


Antika Daktilo-Facit